POSTUP OZNÁMENÍ A ODSTRANĚNÍ


Pomocí formuláře oznámení a odstranění (NTD) máte možnost nahlásit nelegální obsah na našich webových stránkách. Postup NTD začíná požadavkem (Oznámení) a po zjištění nelegálního obsahu v určitých případech může vést k odstranění dotčeného obsahu (Odstranění) z našich webových stránek. Chcete zahájit postup NTD? Doporučujeme vám vždy nejprve přímo kontaktovat stranu, která šíří nelegální obsah!1. K čemu můžete podat oznámení NTD na Bigshopper?


Pro podání oznámení NTD je nutné, aby bylo možné produkt nebo informaci na našich webových stránkách označit za nelegální nebo neoprávněný. Pro definici nelegálního obsahu se držíme definice dle Nařízení (EU) 2022/2065 (viz také: Nařízení (EU) 2022/2065). Nelegální obsah zahrnuje: veškeré informace, které samy o sobě nebo v souvislosti s činností, včetně prodeje produktů nebo nabídky služeb, porušují právo Unie nebo právo členského státu, a to bez ohledu na přesný předmět nebo povahu tohoto práva.

Konkrétně se jedná o následující obsah:

 • Porušení práv duševního vlastnictví: týká se porušení autorských práv, porušení ochranných známek, porušení patentů a dalších forem porušení práv duševního vlastnictví. Může se jednat o neoprávněné sdílení nebo používání autorsky chráněného materiálu, obchodních značek, patentů atd.
 • Obsah podněcující k nenávisti nebo diskriminaci: týká se informací, které vyvolávají nenávist, diskriminaci, násilí nebo nepřátelství na základě charakteristik, jako jsou rasa, pohlaví, náboženství, sexuální orientace atd.
 • Propagace terorismu: informace, která vyzývá k teroristickým činnostem, násilí nebo extremismu.
 • Útoky či pomluvy směrem k oznamovateli: falešné prohlášení, která mohou poškodit pověst oznamovatele.
 • Hrozby směrem k oznamovateli: informace obsahující hrozby, zastrašování nebo násilí.
 • Dětská pornografie: obsah zobrazující sexuálně explicitní materiál s nezletilými.
 • Vulgární obsah: materiál považovaný za urážlivý, sexuálně explicitní nebo nevhodný.
 • Obchod s nelegálním zbožím: obsah týkající se prodeje nebo distribuce nelegálního zboží, jako jsou drogy, odcizené věci, zakázané zbraně, atd.
 • Nelegální aktivity: obsah vyzývající, radící nebo podporující účast v nelegálních aktivitách, jako je obchod s drogami, podvody, hacking, atd.
 • Porušení soukromí: zveřejnění osobních informací, jako jsou soukromé fotografie, adresní údaje nebo zdravotní záznamy, bez souhlasu oznamovatele.
 • Porušení důvěrnosti: zveřejňování důvěrných informací bez odpovídajícího souhlasu.
 • Falešné informace: šíření nepravdivých informací, které mohou být škodlivé pro jednotlivce, firmy nebo společnost jako celek.

Je důležité, abyste při odesílání oznámení NTD přiložili důkazy, které prokazují, že skutečně jde o nelegální obsah, a na základě jakých důvodů je obsah nelegální.


2. Jak odeslat oznámení NTD na Bigshopper?


 1. Přejděte na formulář oznámení NTD.
 2. Vyplňte formulář úplně a pravdivě.
 3. Nezapomeňte přiložit potřebné důkazy!
 4. Po odeslání formuláře obdržíte potvrzení o přijetí vašeho oznámení.

3. Jak to dál probíhá?


 • Po obdržení formuláře oznámení NTD jej budeme zpracovávat nejpozději do dvou pracovních dní.
 • Zkontrolujeme, zda je formulář oznámení NTD vyplněn správně a zda jsou předloženy všechny informace a dokumenty.
  • Pokud je formulář vyplněn nesprávně nebo chybí informace nebo dokumenty, nemůžeme pokračovat v zpracování oznámení. V případě, že formulář není přijat k zpracování, vždy poskytneme zpětnou vazbu oznamovateli.
  • Pokud je formulář správně vyplněn a máme k dispozici veškeré potřebné informace, budeme pokračovat v jeho zpracování.
 • Zjistíme, zda je obsah jednoznačně nelegální.
  • Pokud lze obsah považovat za nelegální, odstraníme nelegální obsah z našeho webu nebo znemožníme k němu přístup.
  • Pokud není ihned jasné, zda lze obsah považovat za nelegální, budeme nejprve v rámci slyšení obou stran kontaktovat našeho klienta s žádostí o reakci na podané oznámení. Klientovi poskytneme lhůtu dvou pracovních dnů, během které očekáváme odpověď. V závislosti na reakci klienta se rozhodneme, zda odstraníme obsah z našeho webu nebo znemožníme k němu přístup.
  • Pokud nelze obsah považovat za nelegální, bude tvé oznámení zamítnuto a dáme ti vědět, proč jsme toto rozhodnutí učinili.

Samozřejmě vás jako oznamovatele informujeme o všech rozhodnutích, která v této věci přijímáme. Nedáváme právní rady, ale usilujeme o platformu, na které jsou respektována práva všech. Oznamovatelé a oprávnění majitelé jsou sami zodpovědní za